GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost KULT, z. s., IČ: 228 252 316, se sídlem Drobného 292/12, 602 00 Brno, zapsaná u KS v Brně, odd. L, vložka 14398 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru, resp. výběru z článků na serveru milujemekulturu.cz a to zejména v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, případně IP adresa.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání výběru z článků, dále za účelem zařazení do databáze správce pro účely přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce) a v neposlední řadě též k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkajících se jednak správcem provozovaných či spravovaných médií, jiných jeho výrobků a služeb a jednak výrobků a služeb třetích stran, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Vámi uvedenou v rámci přihlášení se k odběru newsletteru.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je tento váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování služby přehledu zpráv/výběru z článků) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména lidé zajišťující rozesílání newsletterů, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat zejména na adrese sídla správce: Drobného 292/12, 602 00 Brno, dále na e-mailu spolek@kult.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi vámi a správcem monitorována.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Bližší údaje o zpracování osobních údajů ve společnosti KULT, z. s., naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných smluvních podmínkách společnosti KULT, z. s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

1. Kdo zpracovává vaše údaje?

Jsme vydavatelství a provozovatel řady obsahových webů, KULT, z. s., IČ: 228 252 316, se sídlem Drobného 292/12, 602 00 Brno, zapsaná u KS v Brně, odd. C, vložka 36196 a jako správce budeme zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

V případě, že jste naším zákazníkem/uživatelem našich služeb, zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci přihlášením se k odběru obsahových newsletterů na milujemekulturu.cz atd.), resp. v souvislosti uzavřením smlouvy o užívání této služby. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb.

V případě, že jste naším obchodním partnerem zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce. Osobní údaje jsou v takovém případě využívány zejména za účelem uzavření smlouvy, při jednáních o její změně a případně také o ukončení smlouvy a dále pro účely fakturace. Osobní údaje jsou rovněž využívány za účelem realizace předmětu takové vzájemné spolupráce (předmětu smlouvy).

V případě, že jste naším zákazníkem zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • Email;
 • Heslo pouze v podobě jeho otisku, z něhož nelze původní heslo získat zpět; na freemailových službách používáme algoritmus Argon2 (přesně Argon2d (PBKDF2-SHA-256(password, salt)). Na ostatních službách pak bcrypt;
 • Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb);
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze v případě odběru tištěných titulů);
 • Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud si je umístíte ke svému účtu);
 • Věk;
 • Telefonní číslo (jde o povinnou náležitost zejména při registraci nového emailového účtu);
 • Fakturační a platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. objednávka zveřejňování tiskových zpráv atd.);
 • Údaje o účasti na akcích námi pořádaných;
 • Údaje vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak;

a dále údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa, ze které vaše koncové zařízení získává přístup k našim stránkám či mobilním aplikacím;
 • údaje získané prostřednictvím souborů  cookies (v případě online služeb) či jiných online identifikátorů jako jsou zejména:  – informace o vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační systém zařízení) geolokační údaje, obecné informace o vašich zájmech, informace o navštívených webových stránkách či použitých mobilních aplikacích atd. (více informací o cookies naleznete ZDE).
 • Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.). Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme. Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit vám přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

V případě, že jste našim obchodním partnerem, zpracováváme zejména vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (v případě jste-li podnikající fyzickou osobou nebo pokud jste kontaktní osobou nebo osobou oprávněnou jednat v rámci konkrétního obchodního vztahu);
 • e-mailovou adresu (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
 • telefon (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
 • fakturační údaje (zejména IČO u podnikajících fyzických osob).

3. Jaké zdroje využíváme k získání údajů o vás?

Osobní údaje, které o vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od vás při uzavírání smlouvy či v průběhu trvání smluvního vztahu mezi námi, popřípadě v rámci sledování vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů) anebo v rámci vedení individuální komunikace (písemné či telefonické) s vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) můžeme o vás vyhledávat informace i z otevřených zdrojů, seznamů a rejstříků jako je obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík atd.

V neposlední řadě je pak zdrojem údajů váš souhlas, ať již v rámci registrace k určité službě či produktu (včetně uložení informace o způsobu a udělení elektronické formy souhlasu) či v rámci vašeho nastavení konkrétní služby (např. souhlasu se zasíláním obchodních sdělení včetně souhlasu s nabídkami zboží a služeb třetích stran udělený v rámci vašeho nastavení emailového účtu).

4. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

V případě, že jste naším zákazníkem a využíváte našich služeb je hlavním důvodem zpracování vašich osobních údajů správa vašich uživatelských účtů k našim službám,  poskytování služeb, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby) a zajištění  a neustálé zvyšování bezpečnosti našich služeb a tím i bezpečnosti vašich údajů. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových;-  uložení osobního nastavení v rámci konkrétní služby či produktu
 • výběr a zobrazování pouze reklam na základě vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální reklamy), a to vše v přiměřeném rozsahu;
 • výběr a zobrazování obsahu na základě vašich preferencí (personalizace obsahu zobrazované webové stránky);
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány;
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;
 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům;
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (více o odhlášení: zde) a obsahových newsletterů;
 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či sděleného telefonicky;
 • vymáhání pohledávek;
 • fakturace;
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností a
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb).

Díky udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

V případě, že jste naším obchodním partnerem zpracováváme vaše osobní údaje primárně za účelem uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje dále využíváme za účelem vyjednávání případných změn vzájemného obchodního vztahu nebo jeho ukončení.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • evidence a pro administrativní účely;
 • vedení účetnictví;
 • ochrany našich práv, případně ochrany práv třetích osob, včetně případného vymáhání pohledávek;
 • plnění povinností podle zvláštních právních předpisů (např. podle předpisů regulujících oblast reklamy, předpisů týkajících se předcházení trestné činnosti apod.).

5. Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií (zejména IT služeb), které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým vám můžeme zobrazovat pouze pro vás relevantní obsah a reklamu;
 • dalším poskytovatelům právních, administrativních a technických služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

V souvislosti s poskytováním služeb některých ze shora uvedených třetích osob (zejména jde o poskytovatele provádějící analýzu návštěvnosti našich webů, poskytovatele zajišťující doporučování pro vás relevantního obsahu, provozovatele platebních brán či poskytovatele platebních karet, provozovatele reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou a tzv. remarketingem, provozovatele sociálních sítí prostřednictvím jejich aplikací dostupných na našich webových stránkách atd.) může docházet k umísťováním prvků umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů na našich webových stránkách ze strany těchto třetích osob (ovšem až na údaje týkající se prováděných plateb obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání vašich přímých identifikačních údajů).  My sami nemáme kontrolu nad zpracováváním údajů získaných těmito třetími osobami prostřednictvím jejich služeb a aplikací. Pro bližší informace ohledně způsobu a rozsahu zpracovávání vašich údajů je třeba se obrátit na tyto osoby provozující služby na našich stránkách.

6. Jsou vaše osobní údaje předávány do tzv. třetích zemí?

Vzhledem k tomu, že poskytujeme celou řadu služeb v online prostředí, v rámci kterého dochází často k přenosu dat po celém světě, může se stát, že v rámci poskytování služeb nebo v rámci našeho obchodního vztahu budou vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě předáváme vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že je příjemce nebo zpracovatel vašich osobních údajů vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce nebo zpracovatel poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.

7. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Více informací cookies a jejich užití v našich službách naleznete zde.

8. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. Konkrétní doba zpracování vyplývá rovněž z účelu, pro který se konkrétní vaše osobní údaje zpracovávají.  V případě udělení explicitního souhlasu budeme vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu (je-li v souhlasu konkrétní lhůta uvedena), resp. do doby odvolání vašeho souhlasu. Zde bychom vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). Odvoláním souhlasu také není dotčeno předchozí zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě dodatečně odvolaného souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

V případě, že jste naším obchodním partnerem jsou vaše osobní údaje uchovávány po dobu naší vzájemné obchodní spolupráce a následně po dobu nezbytnou k ochraně našich práv nebo práv třetích osob a pro účetní a evidenční účely.

9. Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

10. Na základě čeho můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu – rozesílání obchodních sdělení) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování vašich osobních údajů uvádíme výše.

11. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

12. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat (více ZDE). Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

13. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude vám umožněno tuto službu využívat). Zpracování vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

Poskytnutí osobních údajů je rovněž obvykle nutné pro navázání vzájemného obchodního vztahu. Pokud nám osobní údaje neposkytnete je možné, že nebudeme moci vzájemný obchodní vztah navázat.

14. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte v souladu se Zákonem a Nařízením zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
 • případně další práva, která náleží subjektům podle Zákona a/nebo Nařízení.

15. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery vám již zasílat nebudeme. 

16. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře (více ZDE) nebo písemně na naší adrese: KULT, z. s., Drobného 292/12, 602 00 Brno, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s vámi monitorována.